akt administracyjny

Promieniowanie

Temat: Sylabus przedmiotu do dr Bała Paweł!!!( Administracja.....)
...- podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym /kontrola, nadzór, koordynacja, hierarchiczne podporządkowanie, centralizacja, decentralizacja/ - podstawowe zasady prawa administracyjnego - źródła prawa administracyjnego - ustrojowe, materialne i formalne prawo administracyjne 2. Prawne formy działania administracji - klasyfikacja form działania administracji - akt normatywny - akt administracyjny - inne formy działania 3. Organy administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa - Prezydent RP - Rada Ministrów, Prezes RM, ministrowie, inne naczelne organy administracji rządowej - centralne organy administracji rządowej - administracja rządowa w województwie - zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa państwa 4. Administracja spraw wewnętrznych i obrony...
Źródło: bezpieczenstwonarodowe.fora.pl/a/a,196.htmlTemat: prawo administracyjne 6
...oraz prawidłowość trybu jego wydania jeśli taki tryb ustalono. Pogląd TK dot. aktów normatywnych obowiązujących w tzw.sferze wewnętrznej admin. Za akty normatywne należy uznać także instrukcje, regulaminy itp. w tych wypadkach, gdy zawierają one normy o charakterze generalno-abstrakcyjnym, obowiązujące określone klasy adresatów, tym bardziej jeśli na ich podstawie są podejmowane decyzje stosowania prawa w określonych sprawach. 43. Akt administracyjny. Jest podstawową formą działania administracji. Przez akt adm.rozumie się oparte na przepisach prawa adm.władcze, jednostronne oświadczenie woli organu adm.publicznej określające sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie, akt taki musi być wydany zawsze w oparciu o właściwą podstawę prawną, którą powinny być przepisy rangi ustawowej lub przepisy wydane z wyrażnego...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7013


Temat: Prawo cywilne z umowami w administracji
...- Przepisy imperatywne, dyspozytywne i semiimperatywne w prawie cywilnym. - Rodzaje pełnomocnictwa. - Nienależne świadczenie. - Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. 29. 30.XXX -Zdarzenie cywilnoprawne- pojęcie, rodzaje -Prawo podmiotowe- pojęcie, rodzaje -Świadczenie- pojęcie, przedmiot, rodzaje -Sprzedaż konsumencka- ochrona praw kupującego (s.362) Zestaw ? #1 - akt administracyjny a zdarzenie prawne; -przerwanie biegu przedawnienia; -pojęcie zobowiązania; -rękojmia za wady. Zestaw? #2 -Skarb Państwa i państwowe osoby prawne -błąd oświadczenia woli -coś o zobowiązaniu obligacyjnym -czyn niedozwolony-pojecie Stan na 31.01 godz. 13:10 Smile
Źródło: administracja08.fora.pl/a/a,168.html


Temat: CHOTOMOWSKA CD.
...dopuszcza się umieszczanie, w razie konieczności, w wydawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę, dotyczących przebudowy albo rozbudowy, w nawiasie określenia „modernizacja”. Należy natomiast podkreślić, że wydawanie pozwolenia na budowę - wykonanie robót budowlanych określonych w decyzji jedynie pojęciem „modernizacja”, które nie występuje w ustawie Prawo budowlane – nie jest właściwe. Akt administracyjny, jakim jest decyzja o pozwoleniu na budowę, musi obejmować wyłącznie ustawowo określoną nomenklaturę." Jeden temat postarałem się Pani usystematyzować, życzę powodzenia w systematyzacji następnych. Pozdr.
Źródło: chotomow.nazwa.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=502


Temat: Bohdan Wasiutyński - Praworządność
...prawność działania interesom partyjnym, koteryjnym lub osobistym. Tylko niezależne sądy spełnić mogą rolę stróżów praworządności. Sądy administracyjne powołane są do orzekania o legalności decyzji władz administracyjnych. Trzeba uznać niewątpliwą wielką zasługę naszego Najwyższego Trybunału Administracyjnego, że zmusił w pewnej mierze urzędy do szanowania przepisów prawnych, chociaż może on tylko uchylić akt administracyjny. Zwłaszcza duże znaczenie mają orzeczenia Trybunału w dziedzinie kontroli, czy władze nie przekroczyły uprawnień do decydowania według swobodnego uznania. Urzędy mają tendencję do powoływania się na swą władzę dyskrecjonalną i wówczas, gdy jej nie posiadają. Trybunał tę tendencję zwalcza i bada skrupulatnie, czy urząd nie nadużył swobodnego uznania, przekraczając zakreślone temu uznaniu przez...
Źródło: polskaofensywanarodowa.fora.pl/a/a,135.html


Temat: Wstęp do nauk administracyjnoprawnych-dr Paweł Zaborniak
...15.Obszary prawa administracyjnego. 16.Źródła prawa administracyjnego. 17. Rodzaje źródeł prawa administracyjnego . 18. Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego. 19.Charakterystyka stosunku administracyjnoprawnego. 20 Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych . 21. Organ administracji publicznej – rodzaje tych organów . 22. Urząd a organ administracji . 23. Formy działania administracji publicznej. 24. Akt administracyjny.
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=179


Temat: Zagadnienia na 1 termin egzaminu przedterminowego
...normy postępowania skierowane do ogólnie określonego adresata, w abstrakcyjnie określonej sytuacji. W odróżnieniu od aktu administracyjnego. Akt normatywny nie wskazuje imiennie adresata, określa tylko ogólnie jego cechy. Każda osoba, która spełnia określone w akcie normatywnym cechy, jest jego adresatem. Jeśli są to akty normatywne organów kolegialnych, najczęściej nazywane są rozporządzeniami, zarządzeniami, uchwałami. Akt administracyjny jest opartym na przepisach prawa administracyjnego władczym, jednostronnym oświadczeniem woli organu administracji publicznej, które określa sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie. Nazwami używanymi na określenie aktu administracyjnego są : decyzja administracyjna, zażalenie, nakaz, postanowienie. Tryb wydawania aktów administracyjnych jest szczegółowo...
Źródło: bezpieczenstwowewnetrzne.fora.pl/a/a,225.html


Temat: prawo administracyjne w pytaniach cz. III
...(podmiotów administrujących ) Pojęcie prawnych form działania administracji publicznej stworzyła nauka prawa administracyjnego w XX w. W demokratycznym państwie prawa ,administracja publiczna podejmuje działania w formach określonych przez prawo. Wśród podstawowych form działania administracji publicznej określonej przez państwo wyróżniamy : - akty administracyjne - akty normatywne - formy działań faktycznych - umowy Akt administracyjny jest to podjęty w wyniku postępowania objaw woli organu administracji publicznej.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7028


Temat: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - pytania na egzamin cz. III
...Organ jest obowiązany przeprowadzić rozprawę w kilku sytuacjach: · gdy przyspieszy to lub uprości postęp. · gdy zapewni to osiągnięcie celu wychowawczego · gdy wymaga tego przepis prawa · gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron · gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków, biegłych, w drodze oględzin 19. POJĘCIE, RODZAJE I ELEMENTY DECYZJI ADM. Pojęcie decyzji - jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków, praw lub obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne. Adresatem decyzji jest zawsze strona postępowania. Stroną może być obywatel lub inny podmiot prawa, którego decyzja dotyczy. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6638


Temat: II i III rok-KPA
...i słusznosci inteeresów stron. Forma ugody jest pisemna. Skladniki formalne ugody: 1) organ przy którym zostala zawarta, 2) data 3) oznaczenie stron 4) przedmiot i tresc ugody 5) wzmianka o odczytaniu i przyjeciu przez strony ugody 6) podpisy stron Ugoda wymaga zatwierdzenia przez OAP przed którym został zawarty w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Po zatwierdzeniu ugoda staje się decyzja. Postanowienia – akt administracyjny indywidualny (jak decyzja ale inny zakres przedmiotu rozstrzygniecia i skutków prawnych) Rektyfikacja – usuwanie wad nieistotnych w celu sprostowania aktu prawnego w 3 trybach (decyzja postanowienie ugoda – do tych aktów prawnych) I sprostowanie – może dotyczyc mylnego pouczenia, może nastapic w kazdym czasie na wniosek lub z urzedu, w formie postanowienia II uzupełnienie – uwzglednia...
Źródło: silesius.fora.pl/a/a,1952.html


Temat: Zagadnienia z Administracji publicznej
...normatywnych powszechnie obowiązujących. a) Regulamin Zgromadzenia Narodowego b) Uchwały Sejmu (niektóre) c) Uchwały Senatu (niektóre) d) Zarządzenia Prezydenta RP e) Uchwały Rady Ministrów (niektóre) f) Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów (niektóre) g) Zarządzenia Ministrów (niektóre) h) Niektóre akty innych centralnych organów państwowych 19. Pojęcie aktu administracyjnego „ Akt administracyjny jest podstawową i tradycyjną formą działania administracji, podobnie jak wyrok jest typową formą działania sądu, a akt normatywny - działalności parlamentu.”
Źródło: pewueszet.fora.pl/a/a,741.html


Temat: Zagadnienia z Administracji publicznej
...(red.), Lublin 2005, Roz. XIII. M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, Roz. VI. 15.Kompetencje gminy, powiatu, województwa. 16.Organy kolegialne i jednoosobowe w strukturach administracji samorządowej. 17.Status mandatu przedstawicielskiego. 18.Status prawa miejscowego. Literatura: Polskie prawo konstytucyjne, W. Skrzydło (red.), Lublin 2005, Roz. XIV. 19.Akty normatywne administracji. 20. Akt administracyjny i jego rodzaje. 21.Decyzja administracyjna i jej struktura. 22.Ugoda administracyjna. 23.Porozumienie administracyjne. Literatura: M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, Roz. XI. 24.Obiekt fizjograficzny i jego rodzaje. 25.TERYT. 26.Procedura zmian klasyfikacji obiektów fizjograficznych. Literatura: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i...
Źródło: pewueszet.fora.pl/a/a,741.html


Temat: Grupa 6
dział I zagadnenia ogólne. - administracja publiczna, prawo administracyjne, stosunek administracyjnoprawny. dział II źródła prawa adm. - pojecie zrodel i ich klasyfikacja, zrodla stanowione przez organycentralne, akty prawa miejscowego, swoiste zrodla prawa dział III formy dzialania administracji publicznej. podzial form dzialania, czynnosci administracyjnoprawne, akt administracyjny, uznanie administracyjne, inne formy dzialania ( umowa cywulna, umowa administracyjna, ugoda administracyjna, porozumienie, przyrzeczenie)
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,18.html


Temat: zagadnienia cz.II
...59 - system organów państwowych; 19. str. 65-67 - Trybunał Konstytucyjny - zadania Trybunału Konstytucyjnego; 20. str. 68 - 70 - rzecznik praw obywatelskich. 21. str. 77 - organizacja wymiaru sprawiedliwości. 22. str. 87 - istota i przedmiot prawa administracyjnego. 23. str. 88 - 90 - organy administarcji publicznej. 24. str. 90 - stosunek administracyjno - prawny. 25. str. 91 - prawne formy działania administracji. 26. str. 93 - 97 - akt administracyjny. 27. str. 97 - 99 - postęp administracyjny - ogólne. 28. str. 107 - źródła prawa karnego. 29. str. 127 - 130 kary (bez środków karnych). 30. str. 151 - 172 - ogólne wiadomości o prawie cywilnym. 31. str. 176 - 188 - zawarcie umowy. 32. Zdefiniuj i podziel stosunek prawny. Dlaczego stosunek adminstr.-prawny jest stosunkiem podległości kompetencyjnej? 33. Dokonaj podziału faktów prawnych. 34....
Źródło: owsizekonomia.fora.pl/a/a,77.html


Temat: Zestawy. Prawo cywilne.
1. I -pojęcie , przedmiot, systematyka prawa cywilnego -skutki przedawnienia -umowa sprzedaży -przesłanki odpowiedzialności za szkodę 2. II - akt administracyjny a zdarzenie prawne; -przerwanie biegu przedawnienia; -pojęcie zobowiązania; -rękojmia za wady. 3. III - prawa podmiotowe względne i bezwzględne - odpowiedzialność dłużnika: rzeczowa i osobista - tryby zawierania umów - umowa o dzieło- ogólna charakterystyka 4. IV. - stosunek cywilnoprawny a stosunek administracyjny, - forma czynności prawnych ze względu na skutki...
Źródło: administracja08.fora.pl/a/a,218.html


Temat: Skarga na decyzje do sądu administracyjnego
...czy decyzji w miejsce tych zaskarżonych. Rozpatruje on bowiem tylko legalność wydania aktu administracyjnego i może stwierdzić jego nieważność, uchylić go, albo skierować sprawę do ponownego rozpoznania. Dlatego sąd nie będzie wyłączał zeznań jakichś świadków, nie będzie też zarządzał przeprowadzania oględzin miejsca. Może natomiast stwierdzić, że z powodu niewyjaśnionych sprzeczności w zeznaniach, albo braku oględzin akt administracyjny jest wadliwy. Dodam jeszcze, bo wcześniej jakoś przeoczyłem. Swoją skargę składasz za pośrednictwem organu administracji, który wydał
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=5749


Temat: dr W. Poniatowska-Grochalska - Administracja publiczna
...od której strony się za nie zabrać, choć wiedziałem o co chodzi. Ale następnie już poszły normalnie. Jeżeli Pani Doktor widzi, że ktoś umie i wie o czym mówi, to nawet wszystkiego opisywać nie każe, tylko następne pytanie zadaje. Zdaje się dwójkami. Mogą wejść osoby z różnymi rzeczami do zdania - ja zdawałem z kolegą, który konwersatorium zaliczał. Pytania: Formy działania administracji publicznej Kompetencje Akt administracyjny Kontrola i nadzór Wszystkie Pani Doktor zadawała w oparciu o spis treści książki Ochendowskiego, więc jak ktoś się jej nauczy to problemów żadnych mieć nie powinien. Zdecydowanie polecam formę ustną. Zwłaszcza, że jeśli komuś się noga powinie, to można próbować drugi raz. Kumpel za pierwszym podejściem miał 3,5, a wczoraj 5 dostał. Poza tym lepiej sobie imo załawić to wcześniej i potem mieć więcej...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=3461


Temat: Ćwiczenia (14.04.2010)
Cześć Miśki! Wiem, że dostaliście już od dr Szewca zagadnienia na poszczególne ćwiczenia, ale okazało się, że - odnośnie przyszłych ćwiczeń - nie wszystko zostało tam zawarte. Tak więc, żeby nie było zdziwienia podaję zagadnienia na środę Stosunek administracyjnoprawny, prawne formy działania administracji, czynności administracyjnoprawne, akt administracyjny, uznanie administracyjne, inne formy działania administracji. (str. w naszym podręczniku: 41-47; 175-213) Mam nadzieję, myślę, że Marta też, że będziecie aktywni na zajęciach!
Źródło: polsl.fora.pl/a/a,365.html


Temat: Koncesja
Koncesja - jest to władczy akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Rodzaje działalności koncesjonowanej wymienione są enumeratywnie w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2419


Temat: Prawo Administracyjne
1.Podmioty stosunku adm-pr 2.Czynności materialno techniczne adm 3. Akt administracyjny- utrata mocy obowiazującej 4.Jednostki pomocnicze gminy 5.Podmiotowy zakres uprawnień NIK AULA 2 ,połowa auli pełna jedna osoba do pilnowania
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,34.html


Temat: PYTANIA Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Zerówka, I termin i II termin z roku 2007 "0" 1.umowa cywilnopwrawna 2. kontrola sądowa aktów prawa miejscowego 3. akt deklaratoryjny 4. charakter prawny wojewody "I" 1. zasada prawa do sądu. 2. Akt administracyjny konstytutywny a uznaniowy 3. umowa cywilnoprawna 4. kontrola legalności aktów prawa miejscowego 5. publiczne prawa podmiotowe "II" 1. stosunek cywilnoprawny jako forma działania administracji publicznej. 2. porównanie aktu deklaratoryjnego i konstytutywnego 3.kontrola sądowa aktów wydawanych przez samorząd wojewódzki 4. podmiotowe prawa publiczne 5. różnice między władzą...
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,97.html


Temat: wymeldowanie przez pełnomocnika
...postępowania administracyjnego ma charakter generalny i abstrakcyjny, obejmuje zatem każdą sprawę za wyjątkiem tych gdzie niezbędna jest osobista obecność zainteresowanego, wynikająca albo z charakteru czynności, albo gdy szczególny przepis wyklucza działanie przez pełnomocnika. Nie można tu twierdzić, że charakter czynności determinuje tylko osobiste uczestnictwo, skoro istnieje możliwość wymeldowania z urzędu, poprzez akt administracyjny. Osobistego działania nie nakłada też żaden przepis prawa.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=9051


Temat: Koncesja
Koncesja - jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Koncesja jest przejawem reglamentacji działalności gospodarczej dokonywanej przez państwo. Wyraża...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2419


Temat: Prawo cywilne z umowami w administracji
2. Akt administracyjny jako zdarzenie cywilnoprawne - ma ktos odpowied na to pytanie??
Źródło: administracja08.fora.pl/a/a,168.html


Temat: Ustalony egzamin 10.06.09 z Nauk Admin. dr Zaborniak
...15) Obszary prawa administracyjnego 16) Źródła prawa administracyjnego 17) Rodzaje źródeł prawa administracyjnego 18) Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego 19) Charakterystyka stosunku administracyjnoprawnego 20) Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych 21) Organ administracji publicznej - rodzaje organów 22) Urząd a organ administracji 23) Formy działania administracji publicznej 24) Akt administracyjny
Źródło: dziobaki.laa.pl/viewtopic.php?t=178


Temat: Zagadnienia z Administracji publicznej
21. Decyzja Wg J. Bocia decyzją jest akt administracyjny stanowiący jednostronne ustalenie organu administracji publicznej o wiążących dla jednostki (i organu) konsekwencjach normy prawa administracyjnego. Pragnę nadmienić, iż decyzje administracyjne są najbardziej rozpowszechnioną kategorią aktów administracyjnych. Należą one jednocześnie do tych aktów administracyjnych, które są najpełniej regulowane przepisami prawa administracyjnego. Decyzje...
Źródło: pewueszet.fora.pl/a/a,741.html


Temat: prawo administracyjne
...w odrębnych ustawach. 28. Rozporządzenie R jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym, stojącym w hierarchii źródeł prawa poniżej ustaw (art. 87 ust. 1) i ma wobec nich charakter wykonawczy (art. 92 ust. 1). R winno zawierać normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. R wydawane są tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie (art. 92 ust. 1). Niezbędnym warunkiem wejścia w życie jest ogłoszenie w Dz. U. 29. Akt administracyjny władcze jednostronne oświadczenie woli organu wykonującego zadania z zakresu administracji, oparte na przepisach prawa administracyjnego, określające w sposób prawnie wiążący sytuację konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie. (podwójna konkretność) 30. Wadliwość aktu administracyjnego (i jej rodzaje) Brak spełnienia warunków określonych przepisami prawa skutkuje...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7004


Temat: Dlaczego czarny proch jest legalny
...To jest tak ze cofnieto koncesje Rzemkowi - niby moga. Sklepy boja sie bo ich policja straszy. Tak to z cala odpowiedzialnoscia mowie. Niech pan sprzedaje. To pan zobaczy.... Wiec ludzie nie sprzedaja. ZKS - tez podobno policja. To porozumienie z Poznania miedzy policja a Bractwem Kurkowym. Wszystkim sie wydaje ze to jest jakis akt istotny a to jest nic. To juz tak bylo. Przyslali do Rzemka pismo. Poszedl i powiedzial ze da sprawe do sadu. To policja na to ze to pismo to nie jest akt administracyjny zaden i nie mozna go zaskarzyc. Mimo ze tam ewidentone zabraniaja sprzedarzy. Ja o tym mowie. Oczywiscie ze wiedza ze niewiele mozna zrobic. Ale mozna zycie utrudniac. I o tym warto tez wiedziec. Ale sa ludzie ktorzy cos robia dla swietego spokoju. Toz to tylko 10zl a proch sie przyda..... I nie widza ze robia cos zle. To sa wieloletnie tradycje - zastraszanie. Ale jak trudno z czyms takim walczyc. MarekP
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=42233


Temat: egzamin z prawa cywilnego - wykłady. ; D
...działania jednostek, które je ustanowiły np. gmina. Akt prawny-to ujęty w odpowiedniej formie wyraz woli państwa zarówno charakterze ogólnym np. ustawa, jak i dotyczący indywidualnej sprawy np. decyzje podatkowe. Akty prawne dzielą się na dwie grupy: 1.akty normatywne (ustawa, rozporządzenie) 2.akty nie normatywne- to decyzja organu państwowego w konkretnej sprawie dotycząca określonych osób lub instytucji (np. orzeczenie sądu, akt administracyjny) ŹRÓDŁA PRAWA EUROPEJSKIEGO Prawo pierwotne traktat Rzymski 25.03.1957 -traktaty akcesyjne prawo wtórne -rozporządzenia -dyrektywy -decyzje -zalecenia -opinie Rozporządzenie jest aktem prawnym zawierającym normy prawne, więc reguły generalne i abstrakcyjne. Mają bezpośrednią moc obowiązującą w państwach członkowskich Dyrektywa jest źródłem prawa nie...
Źródło: ararchitekci.fora.pl/a/a,25.html


Temat: Prawo Administracyjne
"0" 1.Podmioty stosunku adm-pr 2.Czynności materialno techniczne adm 3. Akt administracyjny- utrata mocy obowiazującej 4.Jednostki pomocnicze gminy 5.Podmiotowy zakres uprawnień NIK - powtórzyło się. "1" 1) Podstawowe różnice pomiędzy administracją prywatną, a publiczną 2) Władztwo zakładowe 3) NIK zakres podmiotowy i kryteria kontroli 4) Wadliwość istotna aktu adm. 5) Rada Gminy X podjela uchwale, ktora opodatkowala podwojnie wlascicieli domkow letniskowych....
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,34.html


Temat: Pytania z prawa administracyjnego 14.07.2007
Mieliśmy dwa pytania: 1. Wyjaśnij pojęcia źródeł prawa administracyjnego 2. Wyjaśnij Akt administracyjny
Źródło: drugagrupazsp.fora.pl/a/a,375.html


Temat: Zameldowanie
Zameldowanie to jedynie akt administracyjny potwierdzający zamieszkiwanie w danym miejscu, nie ma to nic wspoólnego z prawem własności, ani z tytułem prawnym do zajmowania danego lokalu. W związku z powyższym nie widzę przeszkód byś nie mogła zameldować się w tym mieszkaniu. Warto zadzwonić do właściwego urzędu gminy/miasta i zapytać się o wszystkie szczegóły.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=4870


Temat: prawo aministracyjne
...musi być przepis prawny, szczególnie wówczas, gdy organ administracji nakłada obowiązki i przyznaje prawa obywatelom. Jednak działanie administracyjne to nie tylko wydawanie aktów administracyjnych dotyczących spraw indywidualnych, bądź podejmowanie innych czynności prawnych, ale również obejmują inne formy aktywności takich jak np: • protokoły • rejestry. Podstawową formą działania administracji jest akt administracyjny. Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Podstawą aktu administracyjnego jest przepis prawny.
Źródło: gw03rzeszow.fora.pl/a/a,178.html


Temat: WMZSS przeciwko bezprawiu
...2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – będąc na bieżąco informowanym o naruszeniach prawa przez organy administracyjne Policji I i II stopnia, przedłożył Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu swoje stanowisko. Rzecznik wskazuje, że decyzje w zakresie wydania pozwolenia na broń palną sportową nie są decyzjami uznaniowymi, lecz decyzjami związanymi, co oznacza, że organ administracyjny ma obowiązek wydać akt administracyjny przy zaistnieniu określonych przez przepisy ustawy warunków i nie może go wydać, jeżeli brak któregoś z warunków. Ustawa o broni i amunicji w art. 15 wylicza negatywne przesłanki wyłączające możliwość wydania pozwolenia na broń, mające charakter bezwzględnie wiążący, bez dopuszczenia luzów interpretacyjnych. Zatem niedopuszczalne zdaniem Rzecznika jest twierdzenie, jakoby osoba starająca się uzyskać...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=62848


Temat: Egzamin z prawa - prośba o pytania ;)
w tym roku na zaocznych były takie pytania : 1. na jakiej podstawie czego zachodzi gwarancja i jakich wad dotyczy 2. czy aby uznac gwarancje musi zachodzic wylaczna wina producenta lub sprzedawcy 3. wymienic funkcje/zasady odpowiedzialnosci 4. w jakiej formie sporzadzany jest akt administracyjny mniej wiecej cos takiego szkoda, ze na sciadze nie mialam nic o gwarancji... najwyzej bede pisac jeszcze raz bo to byla zerowka Pozdro
Źródło: wsbifkce.fora.pl/a/a,490.html


Temat: Prawo cywilne
...i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią - ochrony osób i mienia - rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych - przewozów lotniczych Czas i forma udzielania koncesji: - czas nieoznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat - akt administracyjny Promesa koncesji- przyrzeczenie wydania koncesji. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gosp. wymagające uzyskania koncesji. Kto udziela zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów : - wójt, burmistrz albo prezydent miasta na wniosek posiadacza nieruchomości - z terenu nieruchomości wpisane do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator...
Źródło: ararchitekci.fora.pl/a/a,21.html


Temat: Prawo Administracyjne
...układzie zew: decyzje administracyjne, w układzie wew: polecenia, w układzie zakładowym: polecenia zakładowe dla użytkowników) 3. ze względu na adresatów: a)akty generalne(rozporządzenia), b)akty planowania, c) akty tworzące sytuacje prawne dla obywateli(np.: prawo korzystania z urządzeń publicznych, ustalenie zakazu kąpieli), d)akty tworzące uprawnienia lub obowiązek dla oznaczonego adresata, e)akty egzekucyjne. Akt administracyjny: aktem adm jest władcze działanie prawne organu adm. skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków pranych. Postawą aktu adm jest przepis prawny. Cechy: musi pochodzić od organu uprawnionego, musi mieć podstawę prawną, musi spełniać inne warunki przewidziane przez prawo. Cel: wywołanie skutków prawnych(akt ten tworzy, zmienia lub znosi prawa i obowiązki bądź ustala je w sposób...
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,34.html


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Promieniowanie